Roditelj Portal – Trudnoća, beba, roditelj Forumi PORODICA Roditelj Advokat Solidarni porez primenjen i na teret nakanada zarade za trudnicko i porodiljsko bolovanje! SRAMOTA!!

Ova tema sadrži 8 odgovora, ima 1 glas i poslednji put je ažurirana od strane  dragoslava 5 godine, 11 meseci ranije.

Gledanje 1 članaka - 1 do 9 (od 9 ukupno)

Solidarni porez primenjen i na teret nakanada zarade za trudnicko i porodiljsko bolovanje! SRAMOTA!!

 • dragoslava

  Молим све мајке на породиљском одсуству које тангира ова тема да обрате пажњу на ситуацију која је описана доле, и да сви заједно нешто учинимо да заштитимо своја права и права наше тек рођене деце!

  Прво, ширити ову информацију и правно образложење, како би под притиском јавности издејствовали на самом почетку примене овог гнусног прописа, на најосетљивије категорије, да онај ко је смислио овакву гадост, од ње одустане.

  За овај вид борбе свакако има и места и легитимности, јер постоји велика потреба да се ово питање моментално реши на почетку, пошто је ово сам почетак примене, јер ако ово сада допустимо да иде даље, и да се на овакав индиректни начин наруше неотуђива и неповредива права породиља и трудница, која су Уставом зајемчена као таква, чиме су ова права до сада била неосвојива тврђава и једино наше уточиште, јасно је да ћемо изгубити и последњу врсту социјалне заштите која је била загарантована као неповредива, а тиме и системска врста заштите бар на одређено време.

  Молим Вас да свако ко има рођаке и пријатеље у синдикатима, медијима, удружењима родитеља, да испуни своју личну и моралну обавезу према правима трудница, породиља и њихове тек рођене деце, којих је захваљујући оваквим правним гадостима, све мање, и нек сви увек имају на уму да се право и слобода не добијају, већ се освајају!

  Хвала!
  Сад молим да прочитате о чему се тачно ради и зашто нестајемо као народ и да се у ово укључе сви добронамерни правници и стручна јавност на свој начин, како дискусијом и саветима, тако и предузимањем правних радњи и евентуалној оцени уставности:

  С К А Н Д А Л !!!

  Да ли сте знали да се Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (солидарни порез) дословно примењује и на труднице и породиље и њима се опорезивањем умањује накнада зараде док су спречене за рад, односно у стању социјалне заштите по основу породиљског одсуства.

  Куриозитет је и то што у решењима о признавању права на накнаду зараде за време породиљског одсуства која доноси Град, као јединица локалне самоуправе која исплаћује ове накнаде за породиљско, пише „да се утврђен износ накнаде неће мењати за време остваривања права“ које је за рођење детета у трајању од 1 до 2 године.

  Такође, стриктно и рестриктивно се Закон примењује на терет НЕТО накнаде зараде породиља, иако оне немају право ни на увећање накнаде, чак и ако би сви други имали увећање зараде, а истовремено њима сада Крстић умањује и ово социјално давање додатним опорезивањем, које иде на терет локалне самоуправе као исплатиоца.

  Онај ко је смислио овакву гадост и усмерио је на породиље и труднице као оне чије накнаде за породиљско и трудничко боловање треба додатно опорезовати, је онај ко директно атакује на последње заштићено право будућих и садашњих мајки, иако је исто увек било фиксирано и у смислу износа и у временском трајању ових видова социјалне заштите.

  Поштовани родитељи и они који то намеравате да постанете, имајте ово на уму када будете гласали 16.3.2014. године и идентификујте јасно онога ко је усмерио пуњење буџета преко леђа породиља и тек рођених беба којима онај ко нема деце не да мира ни у првој години живота!

  Срамота! Стварно је било доста оваквих гадости!

  dragoslava

  Ево и правног објашњења зашто је ово спорно решење и са становишта закона: Обзиром да је Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), уређено право запослених на накнаду зараде због привремене спречености за рад за првих 30 дана одсуства са рада, али не и накнада зараде за дуже одсуство са рада, отворило се питање, како је дошло до тога да се накнада зараде која се исплаћује преко других исплатилаца („Боловање“ преко Републичког фонда за здравствено осигурање, „породиљско одсуство“ преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и др.) сматра зарадом у смислу члана 2 тачке 3 Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) који гласи: „3) зарада запосленог у јавном сектору обухвата: зараду, односно плату и накнаду зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе, осим за запосленог у јавном сектору који је упућен у иностранство ради обављања послова за правна лица – резиденте Републике за којег је зарада исплаћени новчани износ за извршени рад;“

  dragoslava

  Други део колизије је следећи: ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009)
  1. Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
  Члан 10
  Накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују:
  1) запослени код правних и физичких лица (у даљем тексту: запослени код послодавца);
  2) лица која самостално обављају делатност.
  Накнаду зараде из става 1. овог члана остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи одсуство из става 1. овог члана.
  Члан 11
  Накнада зараде за лица из члана 10. став 1. тачка 1) овог закона утврђује се у висини просечне основне зараде запосленог за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, увећане по основу времена проведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији.
  Накнада зараде за лица из члана 10. став 1. тачка 1) овог закона која су била у радном односу мање од 12 месеци, утврђује се тако што се за месеце који недостају до 12 месеци као зарада узима 50% просечне месечне зараде у Републици Србији, према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике, у месецу који претходи месецу отпочињања одсуства.
  Накнада зараде за лица из члана 10. став 1. тачка 2) овог закона утврђује се у висини просечне месечне основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у последњих 12 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији.
  Накнада зараде за лица из члана 10. став 1. тачка 2) овог закона која су самостално обављала делатност мање од 12 месеци, утврђује се тако што се за месеце који недостају до 12 месеци као зарада узима 50% просечне месечне зараде у Републици Србији, према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике, у месецу који претходи месецу отпочињања одсуства.
  Накнада зараде исплаћује се у износу утврђеном у складу са ст. 1-4. овог члана за време остваривања права.
  Начин обрачуна накнаде зараде прописује министар надлежан за социјална питања.
  Члан 12
  Пун износ накнаде зараде, утврђен у смислу члана 11. овог закона, припада лицима из члана 10. овог закона под условом да су непосредно пре остваривања овог права била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, односно самостално обављала делатност више од шест месеци непрекидно.
  Лицима која су била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, односно самостално обављала делатност, непрекидно и непосредно пре остваривања овог права од три до шест месеци припада 60%, а лицима која су била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, односно самостално обављала делатност, непрекидно и непосредно пре остваривања овог права до три месеца припада 30% од износа накнаде зараде утврђене у смислу члана 11. овог закона.
  За лица из става 1. овог члана месечни износ накнаде зараде не може бити мањи од минималне зараде утврђене за месец у којем се врши исплата.
  Члан 13
  Обрачун и исплату накнаде зараде врши послодавац истовремено са обрачуном и исплатом зарада запосленима.
  Послодавац је дужан да општинској, односно градској управи достави доказе о висини основне зараде запосленог за 12 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства.
  За кориснике права из члана 10. став 1. тачка 2) овог закона који немају друге запослене, обрачун и исплату накнаде зарада врши општинска, односно градска управа из средстава обезбеђених у буџету Републике.
  Општинска, односно градска управа врши пренос средстава послодавцу из става 1. овог члана из средстава обезбеђених у буџету Републике.
  Послодавцу из става 1. овог члана пренос средстава врши се по достављању доказа да је исплатио накнаду зараде запосленом.
  Министар надлежан за финансије и министар надлежан за социјална питања споразумно прописују начин и поступак преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

  dragoslava

  Сходно одредбама ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009), признаје се право на накнаду зараде за време породиљског одсуства почев од нпр. 01.01.2013. г. закључно са 01.01.2015. године, у конкретном износу везаном за бруто зараду, која представља просечну основну бруто зараду запослене утврђену у смислу чл. 11 Закона о финасијској подршци породици са децом. У складу са тим, именованој припада 100% износа накнаде зараде утврђене као напред, а сходно члану 12 ст. 1 Закона о финасијској подршци породице са децом.

  Посебна напомена из Решења о признавању права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, које доноси јединица локалне самоуправе, у конкретном примеру, Град Београд, Градска управа, Секретаријат за социјалну заштиту, дословно гласи: Овако утврђен износ умањује се за припадајуће порезе и доприносе. Такође се дословно и императивно уређује и: Износ накнаде зараде утврђен у ставу 2 (100% износа накнаде зараде) НЕЋЕ СЕ МЕЊАТИ ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА!

  Дакле овде се ради о потпуној противуставности, јер наш Устав не дозвољава ни ретроактивност прописа, нити укидање већ стечених права,а посебно не оних која су формулисана у смисли социјалне заштите, посебно мајки са децом!

  dragoslava

  Е сад се појавило оно што је сакривено од јавности и правила. У секретаријату града кажу да им је Министарство рада послало мејл којим им је рекло да примене опорезивање накнада зарада и код трудница и породиља, а до тог мејла или обавештења се не може никако доћи.
  Кад смо инсистирали да видимо тај мејл у секретаријату, одмах је било ми не смемо то да вам показујемо то је тајна, обратите се министарству рада. На питање како пропис или тумачење прописа може да буде тајна нема одговора!
  Не будемо лењи те позовемо број у Министарству који нам је дат и ту почне прича да нешто ту има, али ми смо само исплатна служба, ми немамо појма, позовите правну службу министарства вероватно они знају јер тумаче и усклађују прописе.
  Онда ми позовемо правну службу министарства и они кажу скоро исто… није баш тако, па ово, па оно, а када смо ми рекли да је кренула кампања против непознатог мејла из министарства по основу кога је дошло до овакве примене спорних одредби закона, онда туц, муц, па ми смо хтели то да објавимо него нам не ради интернет…, па онда питамо може ли се доћи лично у министарство по тај документ, они кажу не може, ми ћемо га вероватно објавити кад нам проради интернет и сл. приче за малу децу. Ми онда кажемо прочитајте нам шта у том обавештењу пише пошто је то дошло од Вас, а онда гђа Јањић почиње са изговорима… знате то је негде затурено па не може да се нађе и слично, али свакако ће бити објављено кад проради интернет. На питање од када је то обавештење, она каже од децембра, па на питање зашто се од децембра скрива то обавештење, она каже не зна и сл. Не зна ни да објасни како је дошла до закључка да „породиљско одсуство“ преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и др.) сматра зарадом у смислу члана 2 тачке 3 Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) иако гласи: „3) зарада запосленог у јавном сектору обухвата: зараду, односно плату и накнаду зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе, осим за запосленог у јавном сектору који је упућен у иностранство ради обављања послова за правна лица – резиденте Републике за којег је зарада исплаћени новчани износ за извршени рад;“, већ поче са оним то не мења ваш статус, већ само структуру обрачуна. Чак не зна ни да се накнада породиље не може повећавати услед промене код послодавца или умањења пореза и доприноса, јер је у том случају фиксирана на прилике које су дефинисане начином доласка до основице пре отварања боловања. И још много тога оваквог срамотног да не преносим даље мука ми је од тога, а и све је јасно.
  Дакле, треба стварно предузети све што сви знамо и умемо да овакве ствари једном престану, јер овакве ствари доводе до тога да се деца не рађају, а млади одлазе из земље јер немају правну сигурност ниједне врсте!


  anita75love
  Učesnik
  anita75love

  Dragoslava, ja ne znam da li znas…..ali ta prica o nemanju sigurnosti niti jedne vrste nije nova!
  Naime meni je ovo trece dete i sa svakim sledecim isplata porodiljskog je bila sve losija u smislu finansijskih uslova.
  Kod prvog deteta 2008, dobijala sam povisicu kako su rasle plate u firmi….i tada sam jedino zaista i mogla da kazem da sam imala 100% platu kao i ostali zaposleni sa mojom strucnom spremom i radnim mestom.
  Kod dugog 2010-nisam ali je osnovica bila ona iz poslednjeg meseca tokom kog sam radila sto je rezultovalo sa nekih 5000 dinara manjim primanjima na kraju svega -a to pokriva otprilike onaj roditeljski dodatak iz cega izlazi da u stvari mi ni ne primamo taj roditeljski dodatak-jer to `pojede` razlika u plati!
  Sa trecim od 2012 sam u startu otisla na bolovanje sa 4000 dinara manje (toliko o osnovici od 100%) jer se sada obracunava prosek za 12 meseci u koje ulaze i bolovanja i ta manja osnovica iz prethodnog porodiljskog……
  pa ti sada vidi koliko ce to da bude manje za naredne 2 godine!
  Naravno o povecanju ni govora ali ovo za smanjenje je tek skandalozno!
  Ako treba nesto negde da se potpise ili pise-javi!

  dragoslava

  Radi se na tome da i Udruženje Roditelj i ostali koji mogu, uzmu učešće u ovome i da polako ova pitanja izbacimo u prvi plan, i ako Bog da rešimo, kako bi se ustanovila jasna pravila, a ne da bude kao što ti pišeš, ili kao što to u mom obračunu naknade zarade stoji, jedan iznos kao neto zarada, a umanjen iznos za isplatu!

  dragoslava

  Danas sam provalila kako su napravili celu mutljavinu u internom obračunu u firmi u kome se umanjenje vodi kao neko privremeno umanjenje, a ne porez, pa piše neto iznos naknade jedan, koji se vodi u potvrdi, a onda drugi umanjeni iznos za isplatu, što znači da se u obračunu nigde ne navodi porez kao osnov umanjenja, dok sa druge strane i dalje izdaju potvrde na onaj neto iznos koji je naveden u rešenju, jer se navodno on nije menjao već samo struktura obračuna, što nije istina, pa se vama prihodi prikazuju kakvi su bili, a objektivno isplaćuje ono manje, što pravi problem jer vi uvek dobijate potvrde na veći iznos, a dobijate manje, čime se narušava i vaša kreditna sposobnost i istinitost navoda o vašim primanjima, radi čega ćemo sve imati problema.
  Zamislite samo situaciju kakvu imam već danas, banci predajem potvrdu u kojoj piše da su moja primanja nepromenjena, a ustvari su moja primanja umanjena za 8.6%, ista stvar je i sa vrtićem i Gradskim sekretarijatom, ne mogu da ostvarujem razna prava onih sa manjim primanjima po članu porodice, jer su sve potvrde na veći iznos, a meni se isplaćuje umanjen.
  Sad zamislite da se sve ovo dogodilo van postupka u kome se utvrđuje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva…

  dragoslava

  Zar niko ne reaguje na cinjenicu da deci masovno oporezuju sredstva za zivot? Kako drugi da reaguju, na ovo ako mi sami nemamo nikakvu reakciju kao da to rade saksijama, a ne nasoj deci?

Gledanje 1 članaka - 1 do 9 (od 9 ukupno)

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.

Roditelj portal 2017 © Sva prava zadržana.